“Машинокоп” од Кавадарци досега има извршувано работи со површинска и подземна експлоатација на следните места:

Рудник за ураниум “ЖИРОВСКИ ВРВ” – Словенија

Рудник за јаглен “КАКАЊ” – Босна и Херцеговина

Рудник за јаглен “БРЕЗА” – Босна и Херцеговина

Рудник за јаглен “СРЕБРЕНИЦА” – Босна и Херцеговина

Рудник за јаглен “ГАЦКО” – Босна и Херцеговина

ВИШЕГРАД – Босна и Херцеговина

“БОГОВИНА” – Србија

Рудник за јаглен РЕК “СУВОДОЛ” – Битола, Р. Македонија

Рудник за јаглен РЕК “ОСЛОМЕЈ” – Кичево, Р. Македонија

Рудник за јаглен РЕК “Брод-Гнеотино” – Битола, Р.Македонија

Рудник за никел – “Р’ЖАНОВО” – Кавадарци, Р. Македонија

Рудник за олово и цинк “САСА” – Мак. Каменица, Р. Македонија

Рудник за олово и цинк “ТОРАНИЦА” – Крива Паланка, Р. Македонија

Брана “КОЗЈАК” крај Скопје, Р. Македонија

Брана “Матка I” и “Матка II” крај Скопје – Р. Македонија

Брана “ЛИСИЧЕ” – Велес, Р. Македонија

Брана “Злетовица” – Пробиштип, Р. Македонија

Каменолом “ИЛИНДЕН” – Струга, Р. Македонија

Каменолом Корешница – Демир Капија, Р. Македонија

Каменолом Делчево – Р. Македонија

Каменолом Бразда – Скопје, Р.Македонија

Каменолом Јеребички Камен – Росоман, Р.Македонија

Каменолом Теово – Велес, Р.Македонија

Каменолом Долно Косоврасти – Дебар, Р.Македонија

Каменолом Вратница -с.Орашје, Р.Македонија

Каменолом с.Лабуништа – Струга, Р.Македонија

Каменолом Јаворица – Демир Капија, Р.Македонија

Каменолом Камен Дол – Росоман, Р.Македонија

Каменолом Грод – Велес, Р.Македонија

Каменолом Манастирски Утки – Градско, Р.Македонија

Каменолом Татарли Чука – Валандово, Р.Македонија

Каменолом Ештерец – Злетово, Р.Македонија

Каменолом Плетвар – Прилеп, Р.Македонија

Каменолом Слоештица – Демир Хисар, Р.Македонија

Мост “ЗДУЊЕ” – Самоков, Мак. Брод, Р. Македонија

Пруга “БЕЉАКОВЦЕ” – Куманово, Р. Македонија

Стара гипсара “КНАУФ” – Дебар, Р. Македонија

Проширување на патот Маврово – Дебар, Р. Македонија

Проширување на патот Скопје – Македонски Брод, Р. Македонија

Проширување на патот за Плетвар – Прилеп, Р. Македонија